2557/04/12

4.แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual design)

แนวคิดในการออกแบบ จะแสดงออกให้เห็นได้ในผลงานที่ออกแบบ
หากผู้ออกแบบมีแนวคิดที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีเอกลักษณ์ของตน
การออกแบบนั้นก็จะได้ผลงานที่ดี มีคุณค่า และมีเอกลักษณ์
หากผู้ออกแบบไม่มีแนวคิดที่ดี ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ และไม่มีเอกลักษณ์ของตน
หรือว่าเพียงแต่เอางานที่มีอยู่เดิมแล้ว มาปรับเปลี่ยนเล็กน้อย
หรือลอกเลียนการออกแบบของผู้อื่น มาดัดแปลงเพียงเล็กน้อย
ผลงานที่ออกมาก็จะไม่มีคุณค่า ไม่มีเอกลักษณ์
เป็นเพียงผลงานการออกแบบที่พื้นๆ ธรรมดา

4 Conceptual design

4.แนวคิดในการออกแบบ (Conceptual design)


แนวคิดในการออกแบบที่ดีนั้น ควรจะต้องมีการคิดอย่างสร้างสรรค์
นักออกแบบที่ดี อย่างน้อยควรมีความรู้พื้นฐาน ในการแก้ไขปัญหา
เมื่อมีปัญหาก็สามารถรู้ว่าปัญหานั้นเคยได้รับการแก้ไขอย่างไรมาก่อน
นักออกแบบที่ดีควรให้ความสนใจกับ โครงสร้างทางวิศวกรรมของงานชิ้นนั้นๆ
และมีความรู้พื้นฐาน ในโครงสร้างลักษณะของการทำงาน
และลักษณะการใช้งานของสิ่งที่ได้ออกแบบ
แนวคิดในการออกแบบที่ดี ผู้ออกแบบจะต้องไม่สนใจแต่ในความงามเพียงอย่างเดียว
แนวคิดในการออกแบบที่ดี ต้องใช้งานง่าย และสร้างประโยชน์แก่ผู้ใช้ได้อย่างสูงสุด
โดยนักออกแบบที่ดีจะต้องมีการบริหารจัดการทรัพยากร ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์
จินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์นั้น ไม่ได้ต้องเกี่ยวว่า
จะต้องมีสติปัญญาที่ดีเลิศเลอ หรือต้องมีการศึกษาสูงส่งแต่อย่างใด
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์ เป็นการผสมผสาน จินตนาการ
ประสพการณ์ ข้อมูลที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดแนวคิดใหม่หรือผลงานใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีมาก่อน
กระบวนการความคิดสร้างสรรค์นั้น ขึ้นอยู่กับความสามารถของนักออกแบบแต่ละคน
นักออกแบบที่ดีควรจะมีคุณสมบัติ เช่น จะต้องเป็นคนช่างสังเกต
รู้จักตั้งข้อสังเกต และ มีความมุ่งมั่นทางความคิดไม่ล้มเลิกความคิดนั้นโดยง่าย
เพราะในการจะเกิดสิ่งใหม่ๆ อาจจะมาจากการลองผิดลองถูกหลายครั้งหลายหน
รู้จักการพิจารณา การคิดวิเคราะห์ปัญหา รู้จักใฝ่หาเรียนรู้สิ่งใหม่อยู่เสมอ
สามารถเชื่อมโยงความรู้ ประสพการณ์ และจินตนาการสร้างสรรค์ได้อย่างลงตัว
รู้จักที่จะใช้ความคิดอย่างมีระบบ มีความสามารถในการวางแผน จัดการอย่างรอบคอบ
มีความยืดหยุ่นในภาคปฎิบัติ และมีความสนใจข่าวสาร ของการออกแบบต่างๆ

วิธีการคิดและการแก้ปัญหา
นักออกแบบที่ดีควรจะต้องรู้จักที่จะเลือก วิธีการคิดที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ
โดยวิธีการคิดและการแก้ปัญหานั้นมีอยู่ด้วยกันหลากหลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น

- การระดมความคิด
เป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จากผู้ที่มีประสพการณ์ที่แตกต่างกัน
หรือการระดมความคิด ไอเดียสร้างสรรค์จากนักออกแบบหลายๆคน
เพื่อรวบรวมแนวคิด ในการหาข้อมูลในการออกแบบ

- การคิดแบบทีละขั้น
เป็นการคิดโดยใช้ประสพการณ์ และความรู้ ในการเรียงลำดับขั้นตอนของงานและปัญหา
เป็นกระบวนการคิดที่แยกย่อยปัญหาและขั้นตอนของงาน ตามลำดับความสำคัญ

ในการออกแบบสิ่งต่างๆ  ล้วนแต่จะต้องมีความสัมพันธ์กับหน้าที่ของสิ่งนั้น
มีความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยในการใช้งาน และความสวยงาม
การออกแบบตกแต่งภายใน หรือ การออกแบบสถาปัตยกรรม
อาจจะต้องการ การแสดงออกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึก ความสวยงาม ความมั่นคง
แนวคิดในการออกแบบ จึงต้องตอบสนองอารมณ์ความรู้สึก มีความสวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง
หรือการออกแบบที่อาจจะต้องการ ความสัมพันธ์กับประโยชน์ใช้สอยของมนุษย์
จะต้องเป็นการออกแบบที่สัมพันธ์กับสัดส่วน รุปร่างของมนุษย์อย่างเหมาะสม
เช่น การออกแบบเฟอร์นิเจอร์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ
แนวคิดในการออกแบบ จึงต้องตอบสนองต่อการใช้งานของมนุษย์
ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสิ่งใดๆ หากผู้ออกแบบได้แสดงออกให้เห็นถึงแนวความคิดที่ดี
ผสมผสานความมีเสน่ห์ในรูปลักษณ์ กับประโยชน์ใช้สอย มีการใช้งานที่ไม่ยุ่งยาก
จึงจะถือได้ว่าเป็นการออกแบบที่มีเอกลักษณ์ เป็นการออกแบบที่ดี
และนับได้ว่า เป็นการออกแบบที่ประสบความสำเร็จ
บทความที่เกี่ยวข้อง